DIPLOMITYÖN TIEDONHAKU - DIPPA-MAPPI

kansikuva

DIPLOMITYÖN TIEDONHAKU - DIPPA-MAPPI

1. Tiedonhakutehtävän analysointi

 • Mitä tehtävä tarkoittaa?
 • Millaista tietoa tarvitsen (tieteellisiä artikkeleita, käsikirjatietoa, uutisia, yritystietoja…)?
 • Miltä ajanjaksolta, maantieteelliseltä alueelta tms. tietoja tarvitaan?

2. Käsitteellistäminen

 • Mitkä ovat keskeiset aiheeseeni liittyvät käsitteet?
 • Mitkä ovat alakäsitteitä?
 • Käsitekartta on hyvä apuväline aihekokonaisuuden hahmottamiseen. Kannattaa kokeilla!

3. Hakusanat

 • Tiedonhakutehtävän mukaan ratkaistaan, käytetäänkö aluksi laajoja käsitteitä vai lähdetäänkö täsmällisistä ilmauksista liikkeelle.
 • Hakusanoja valittaessa mietitään rinnakkaistermit, synonyymit, erikieliset hakusanat eri tietokantoja varten
 • Sanojen kirjoitusmuodot vaihtelevat erityisesti englannin kielessä britti- ja amerikanenglannin välillä.
 • Hakusanojen katkaisua kannattaa lähes aina käyttää. Katkaisumerkit (truncation) löytyvät tietokantojen helpeistä.
 • Hakua tehdessä löytyy aina lisää hakusanoja, tärkeitä alan tutkijoita, merkittäviä lehtiä ym. Käytä niitä haussa!

4. Tiedonlähteen valinta

5. Hakusanojen yhdistäminen

 • Boolen operaattorit AND OR NOT
 • läheisyysoperaattorit
 • Esimerkki: financial AND planning (sanat peräkkäin tässä järjestyksessä)
 • Esimerkki: financial W/3 planning (sanat enintään 3 sanan etäisyydellä toisistaan)
 • fraasit tavallisesti lainausmerkkeihin

6. Hakutuloksen arviointi

 • Arvioidaan sekä laatua (= osuvuutta) että määrää.
 • Tarvittaessa joko supistetaan hakua tai laajennetaan sitä.

7. Haun muokkaaminen

supistaminen

 • Määritellään, että hakusanan tulee löytyä tietystä kentästä (otsikko, asiasanat jne.)
 • Rajataan hakujoukkoa niin, että vaaditaan useampien hakutermien mukanaoloa eli lisätään hakusanoja AND-operaattoria käyttäen.
 • Käytetään fraaseja ja läheisyysoperaattoreita ANDin tilalla.
 • Rajataan julkaisuvuoden tai –kielen mukaan.
 • Kirjoitetaan sanaa pidemmälle eli ei katkaista liian aikaisin. Siirretään katkaisumerkkiä enemmän oikealle.
 • Rajataan jokin ominaisuus pois NOT-operaattorilla.

laajentaminen

 • Poistetaan rajauksia tiettyihin kenttiin ja haetaan vaikka artikkelien koko tekstistä.
 • Katkaistaan sanat aikaisemmin, jolloin tulee enemmän taivutusmuotoja mukaan.
 • Korvataan fraaseja yhdistämällä sanat AND-operaattorilla.
 • Mietitään lisää rinnakkaistermejä.

8. Palataan kohtaan 3 ja työstetään hakua, kunnes tulos on riittävän hyvä

Lisätietoja LUT Tiedekirjasto, tutkijan sivusto

LUT-tiedekirjaston tilat löytyvät Skinnarilan kampukselta LUT-yliopiston ensimmäisestä rakennuksesta, jossa kirjastolla on käytössään tiloja kolmessa eri kerroksessa. Lisätietoja palveluista ja palveluajat löytyvät tiedekirjaston www-sivuilta.