Opintojen suunnittelu - Tohtoriopinnot

kansikuva

Opintojen suunnittelu - Tohtoriopinnot

Tohtoriopinnot (min. 40 op) ovat tyypillisesti LUT-yliopiston/muiden yliopistojen jatko-opintojaksoja tai tohtorikoulutusohjelmien/-verkostojen tohtoriopiskelijoille tarjoamaa koulutusta kuten seminaareja ja kesäkouluja. Opintoihin tulee aina sisältyä jatko-opintoja tutkimusalaltasi, mutta voit sisällyttää opintoihin myös metodologiaopintoja, kirjallisuussuorituksia, henkilökohtaisia harjoitustöitä sekä yleisiä tutkijan valmiustaitoja kehittäviä opintoja.

Osallistumisesta opintojakson valmisteluun, opettamiseen tai materiaalin valmisteluun et voi saada opintopisteitä jatkotutkintoon. Sama koskee osallistumista workshopien, konferenssien tai vastaavien järjestelyyn.

LUTin jatko-opinnot on koottu jatko-opinto-oppaaseen. Voit etsiä soveltuvia opintojaksoja myös Sisusta, katso tarkemmat ohjeet tohtoriopiskelijoiden Sisu-ohjeesta.

Kun suunnittelet ja aikataulutat opintoja opintosuunnitelmassasi, ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä tiedekuntaneuvostossa. LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

1.1.2022 alkaen jatkotutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa vastuuohjaajan esityksestä ja päätöksen asiasta tekee tohtoriohjelman vastuuhenkilö. Täydentävät opinnot eivät vanhene. Opintojen vanhenemista tarkastellaan vuosikohtaisesti. Näin ollen vuonna 2015 tai aiemmin suorittamasi opinnot ovat nyt vanhentuneet. Lisätietoja opintojen voimassaolon jatkamisesta löydät Tiedostot-osiosta alla.

Opintoja koskevia yleisiä ohjeita

 • Yleistä, kaikille soveltuvaa LUTin koulutus- ja infotarjontaa on esitelty alasivulla Muu LUTin tohtorikoulutustarjonta.
   
 • Koulutusohjelmien opintoluonnoksina tarjottavat opinnot, ks. Opintoluonnokset-sivu.
   
 • Maisteritason/syventävät opintojaksot: Voit ohjaajan harkinnan mukaan esittää tohtoriopintoihisi sisällytettäväksi vain sellaisia  maisteritason opintoja (syventäviä opintoja), joiden opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.

  Jos olet saanut opiskeluoikeuden ennen 1.8.2022 voit ohjaajan harkinnan mukaan sisällyttää tutkintoosi  jo rekisterissä olevat mahdolliset muutkin maisteritason (syventävät) opintojaksot sekä rekisteröimättömät em. kaltaiset suoritukset, jotka on tehty ennen 1.8.2022. Myös maisterikurssit, jotka ovat sisältyneet hakuvaiheessa hyväksyttyyn opintosuunnitelmaan kelpaavat edelleen suorituksina tohtorin tutkintoon.
   
 • Opintopistelaajuuden määrittäminen: Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se mitoitetaan tehdyn työmäärän mukaan eli 27 h = 1 op. Sisun HOPS:ssa tällaiset suoritukset ovat ns. opintoluonnoksia. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina.
   
 • Suoritettava kirjallisuus: Tuloksiin tulee sisältyä hyväksyjän ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi, sivumäärä, painovuosi ja suoritustapa. Opintopistelaajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op). Alustavassa jatko-opintosuunnitelmassa riittää maininta kirjallisuuden aihealueesta, suoritustavasta ja opintopistelaajuudesta.
   
 • Oman tieteenalan konferenssiesitelmät tai ylimääräiset julkaisut: Näistä suorituksista voit saada yhteensä enintään 4 op jatkotutkintoosi. Konferenssien osalta edellytys on, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja olet itse pitänyt esitelmän. Em. opintosuoritteita et voi myöhemmin hyödyntää osana artikkeliväitöskirjaasi.
   
 • Seminaarit: Tohtoriopiskelijoille suunnatut seminaarit hyväksytään yleensä järjestävän organisaation (yliopisto, tohtoriohjelma) määrittämän opintopistelaajuuden mukaan.
   
 • LUT-yliopiston yliopistopedagogiikan kokonaisuus (25 op), ammatillinen opettajakoulutus tai muu vastaava ammatillista pätevöitymistä lisäävä koulutuskokonaisuus: Näistä suorituksista voit saada yhteensä enintään 4 op jatkotutkintoosi. Yksittäisten pedagogiikkakurssien perusteella opintopisteitä ei myönnetä.
   

LUTin ulkopuolisia opiskelumahdollisuuksia

Muiden tahojen järjestämien opintojen soveltuvuudesta jatko-opintoihin sinun tulee keskustella etukäteen ohjaajiesi kanssa. Varmista opintojen vaativuustaso koulutuksen järjestäjältä ja tarvittaessa myös LUT-tohtorikoulusta. Suoritusten rekisteröimistä varten tee muualla suoritetuista opinnoista Sisun opintosuunnitelmaasi opintoluonnos, jolle anot suoritusta Sisussa. Huomaathan, että anomukseen tarvitaan ohjaajasi hyväksyntä ja tarvittaessa arvosanan muunnos LUTin arvosteluasteikolle.
 

 • Doctoral courses in Finland-sivusto: Täältä löydät tohtoriopintotarjottimen opintojaksoja, jotka ovat avoinna kaikille väitöskirjatutkijoille, joilla on jatko-opiskeluoikeus suomalaisessa yhteistyöverkostoon kuuluvassa yliopistossa (Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi).
   
 • Tohtorikoulutusverkostot: Tohtoriohjelmat voivat tarjota mahdollisuuden osallistua omien kansallisten yhteistyö- ja tohtorikoulutusverkostojensa (esim. NORDTEKKATAJA) tarjoamille kursseille. Tästä vaihtoehdosta kannattaa tiedustella omalta ohjaajalta.
 • Joustava opiskeluoikeus (JOO): Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta opintojen suorittamiseksi toisessa suomalaisessa yliopistossa. JOO-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen. Katso lisätiedot täältä.
   
 • MOOC-kurssit ja muut verkkokurssit: Riittävän vaativuustason varmistaminen on erityisen tärkeää koskien kaikille avoimia online-kursseja (MOOC=massive open oline courses, esim. edX:n ja Courseran tarjonta). Tohtorin tutkintoon ei voi sisällyttää esim. "beginner"-  tai "intermediate"-tasoisia opintoja. "Advanced" -tason opintoja voi sisällyttää tohtorin tutkintoon ainoastaan täydentämällä niitä tohtoritasoisiksi lisätehtävillä.