DIPLOMITYÖN JULKAISEMINEN JA ARVOSTELU - DIPPA-MAPPI

kansikuva

DIPLOMITYÖN JULKAISEMINEN JA ARVOSTELU - DIPPA-MAPPI

Diplomityön julkaiseminen

Diplomityö julkaistaan sähköisessä muodossa.

Opiskelijan on laitettava työ Turnitin-tarkastukseen ennen arvosteluun jättöä. Lisätietoja Moodle,opintojakso CS90A0060 Diplomityö Tuotantotalous

Opiskelija toimittaa arvosteltavan DI-työnsä LUTPubiin, yliopiston sähköiseen opinnäytteiden arkistoon. Kirjasto ilmoittaa opiskelijalle diplomityön URN-osoitteen, jonka opiskelija kirjoittaa 1B-lomakkeeseen (lataa lomake täältä).

Diplomityön valmistumista seuraa valmistuminen diplomi-insinööriksi, siitä ohjeita alla (linkki valmistuminen ja tutkintotodistukset).

Lisätietoja:

Kypsyysnäyte

Myös DI-tutkintoon vaaditaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytetyön alaan. Työn tiivistelmä toimii DI-tutkinnon kypsyysnäytteenä alan hallinnan osalta.

Jos opiskelijan on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taito DI-tutkinnossa, opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä samoin periaattein kuin kandidaatin tutkinnossa ja toimintatapa on sama kuin edellä kuvatussa kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteessä.

Jos olet epävarma, pitääkö DI- tai KTM-tutkinnon lopputyösi tiivistelmästä tarkastaa myös suomen (ruotsin) kieli, voit varmistaa asian omalta opintojen ohjaajaltasi.

Lisätietoja kypsyysnäytteestä

DI-työn arvostelu

Diplomityöt arvostellaan kerran kuukaudessa.

Opiskelija toimittaa arvosteluhakemuksen liitteineen opintosihteereille sähköpostitse osoitteeseen tutatdk.opintosihteerit@lut.fi DI:n valmistumisen aikataulun mukaisesti.

Diplomityön arvosteluhakemus (lomake 1B) liitteineen (lataa pdf-lomake täältä)

Diplomityön/Pro Gradu -tutkielman arvostelu- ja julkaisuprosessi (lataa pdf-lomake täältä)

Lausunto ja arvosanaehdotus

Työn tarkastajat antavat lausunnon ja arvosanaehdotuksen diplomityöstä. Tuotantotalouden koulutusohjelmassa diplomityö arvioidaan seuraavin perustein:

 • Ongelman määrittely, tavoitteet ja rajaukset
 • Olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntäminen
 • Tutkimustapa, menetelmät ja aineisto
 • Projektin suunnitelmallinen ja vastuullinen toteutus
 • Tulosten tulkinnan ja johtopäätösten johdonmukaisuus ja uskottavuus
 • Tulosten hyödynnettävyys
 • Raportin luettavuus, esitystapa ja kieliasu

Tarkastajat voivat tarvittaessa käyttää arvostelussa lisäperusteita, jotka myös merkitään lausuntoon.

Arvosanoina käytetään vaihtoehtoja

 • Erinomainen (5)
 • Kiitettävä (4)
 • Hyvä (3)
 • Tyydyttävä (2)
 • Välttävä (1)
 • Työ ehdotetaan hylättäväksi (0)

Sanallinen arvostelu uudistui 1.8.2019. Ennen tätä arvosteluun jätetyissä töissä on käytetty vanhempaa sanallista arvostelua: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1).

Opiskelijalle toimitetaan kopio lausunnosta sähköpostitse heti diplomityön arvostelun jälkeen.

Diplomityön lausuntopohja suomeksi 1.8.2019 alkaen (pdf, työn tarkastajat täyttävät)

Diplomityön lausuntopohja englanniksi 1.8.2019 alkaen (pdf, työn tarkastajat täyttävät)